Официально

Про необхідність розробки інструкцій з охорони праці

Про необхідність розробки інструкцій з охорони праці

Виробнича діяльність будь-якого підприєм­ства залежить від умов праці, у яких працюють люди. Кожна помилка роботодавця, керівника середньої ланки або службовця, наявність навіть одного нещасно­го випадку чи профе­сійного захворювання зводить нанівець ре­зультат діяльності ціло­го колективу й успіх да­ного виробництва га­рантувати неможливо. Перевірки стану профілактичної роботи з питань охорони праці підприємств району, проведені страховим експертом з охорони праці відділення ВД ФСНВУ в Ізюмському районі, показали, що не все гаразд з забезпеченням працівників нормативно – правовими документами з охорони праці і, в першу чергу, з інструкціями з охорони праці. 

У такій ситуації важливо правильно оцінити ризики, які є на конкретному виробництві, і вжити необхідних заходів по їхньому зменшенню. Вся профілактична робота  повинна бути спрямована на першочергове вирішення саме цього завдання, а саме на розробку нормативно-правових документів з охорони праці.

Напевно треба нагадати, що стаття 13 Закону Ук­раїни «Про охорону праці» зобов’язує робо­тодавця розробляти і за­тверджувати положен­ня, інструкції, інші акти з охорони праці, що ді­ють у межах підприєм­ства, та встановлюють правила виконання робіт і поведінки праців­ників на території під­приємства, у виробни­чих приміщеннях, на будівельних майданчи­ках, робочих місцях відповідно до норма­тивно-правових актів з охорони праці тощо.

Інструкції, що діють на підприємстві, нале­жать до нормативних актів про охорону пра­ці, чинних у межах кон­кретного підприємства. Такі інструкції розро­бляються на основі чинних державних між­галузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та тех­нологічної документа­ції підприємства з ура­хуванням конкретних умов   виробництва   та вимог безпеки, викла­дених в експлуатацій­ній та ремонтній доку­ментації підприємств — виготовлювачів обладнання, що викори­стовується на підприєм­стві. Вони затверджу­ються роботодавцем і є обов’язковими для до­тримання працівниками відповідних професій або при виконанні від­повідних робіт.

Але інструкції під­приємства з одного боку зобов’язують і працівника виконувати зазначені в ній вимоги, а з іншого — унеможливлюють вини­кнення травмонебезпеч­ної ситуації.  Тому керівники підприємств і спеціалісти служби охорони праці повинні пам’ятати, що своєчасно розроблені або переглянуті ін­струкції з охорони пра­ці є запорукою збере­ження життя і здоров’я працюючих.

Слід також зазначити, що стаття 14 Закону Ук­раїни «Про охорону праці»  зобов’язує працівника нести безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. Всі ці вимоги повинні бути внесені в посадові інструкції, в інструкції з охорони праці для кожної професії й виду робіт. У зв’язку з цим зміст нормативних документів підприємства повинен бути максимально деталізований та конкретизований, оскільки вони є основними документами під час розслідування нещасних випадків на виробництві або професійних захворюваннях.

Варто усвідомити, що безпека праці в першу чергу перебуває в руках самого працівника. Від нього насамперед  залежить,  чи прийде він додому цілим і неушкодженим, чи ні. Бог створив людину без запчастин - про це виконавцеві робіт варто пам’ятати завжди.  

В. Дубинський.

Страховий експерт відділення ВД ФСНВУ в Ізюмському районі.